Tilbake
Marthe Mølstre

Si ifra

Du føler  når du blir behandlet uten respekt. Du ser når andre blir behandlet uten respekt.

- Hva kan du gjøre?

- Si ifra. 

Men hva kan du si? Hvordan kan du si det og til hvem? 

Si ifra er en produksjon kombinert av musikk og skrivekunst basert på musiker Kim Lies egne erfaringer med mobbing på barneskolen. For Kim tok det lang tid før han sa ifra om hvordan han egentlig hadde det på skolen, og først som ung voksen satte han ord på det.

- Mye kunne vært annerledes dersom han hadde sagt fra tidligere.

Rebekka Brox Liabø er teater- og skrivepedagog  og har lang erfaring med skriveverksteder. Gjennom teknikker fra kreativ skriving og teater skal elevene bli tryggere på å utrykke seg skriftlig og stole på sin egen stemme. Skriveverkstedet skal hjelpe elevene å utrykke seg gjennom å skrive, og dele videre med hverandre. 

Det er først når vi snakker om det som er vanskelig at vi kan gjøre en forskjell. 

Lærerveiledning

Si ifra

Forberedelser

Med produksjonen Si ifra ønsker vi å sette fokus på psyksisk helse og det å si ifra når du eller andre det vanskelig. Vi vil vise hvordan du kan uttrykke deg muntlig og skriftlig gjennom skriveverkstedet som følger etter konserten.

Se kortfilmene om mobbing fra www.udir.no som ligger vedlagt som lenke. Hva tenker elevene om det de ser? Hvordan kan du hjelpe andre i lignende situasjon?

Se også traileren "Snakk for deg sjøl". Her får du se eksempler på noen av tekstene som produseres i et skriveverksted.

Til lærereren ligger det mer konkret info om hva som er målet med skriveverkstedet i lenken "Kreativ skriving- hva er det?"

Etterarbeid

Plakaten som elevene får skrive på henges opp på et godt synlig sted som en god påminnelse om å ta lure valg og hvordan man ønsker å bli møtt når man sier ifra.

Teksten "Hjemlig havn" kan brukes til etterarbeid i norsk, - se etter språklige virkemidler.  

Bruk lenkene som er merket "etterarbeid" til å snakke mer sammen med elevene om hva mobbing er, hvordan man kan få hjelp og hvordan man kan hjelpe en venn. Se også elevorienteringen om hva en god venn kan være.

Som forebyggende tiltak mot mobbing vet vi at vennskap motvirker mobbing. Å bruke tid på forbyggende arbeid er kjempeviktig og til læreren ligger det en egen lenke med tips og råd.

Fortell elevene hvor de kan ta kontakt med helsesøster/bror ved behov.

Læreplanmål

Konsert og skriveworkshop kan kobles på Opplæringens verdigrunnlag:  Menneskeverdet, Identitet og kulturelt mangfold og tverrfaglig tema Folkehelse og livsmestring i Overordnet del i ny læreplan ( juni 2018).

1.1 Menneskeverdet

(..)Likeverd og likestilling er verdier som er kjempet fram gjennom historien, og som fortsatt må ivaretas og forsterkes. Skolen skal formidle kunnskap og fremme holdninger som sikrer disse verdiene. Alle elever skal behandles likeverdig, og ingen elever skal utsettes for diskriminering. Elevene skal også gis likeverdige muligheter slik at de kan ta selvstendige valg. Skolen skal ta hensyn til mangfoldet av elever og legge til rette for at alle får oppleve tilhørighet i skole og samfunn. Vi kan alle oppleve at vi skiller oss ut og kjenner oss annerledes. Derfor er vi avhengig av at ulikheter anerkjennes og verdsettes.

1.2. Identiet og kulturelt mangfold

(..)Opplæringen skal sikre at elevene blir trygge språkbrukere, at de utvikler sin språklige identitet, og at de kan bruke språk for å tenke, skape mening, kommunisere og knytte bånd til andre.

2.5.1 Folkehelse og livsmestring

(..) Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Kim Lie og Rebekka Brox Liabø
  • Produsent: Mette Jordahl-Broback og Jeanette Steen Kristensen, DKS Nordland i samarbeid med utøverne.
  • Idé/opplegg: Mobbing er dessverre en kjent problematikk. DKS ønsker å fokusere på forebygging og tiltak som kan kan iverksettes når mobbing oppstår. Målet med produksjonen er å være holdningskapende og forbyggende,  samt å gi barn og unge skriving som en metode til å si ifra.  

Om kunstner / utøver / gruppe

Kim Freddy Lie er artist og låtskriver. Lie skriver all musikken sin selv, på norsk. Han har gjort flere turneer i DKS. 

Rebekka Brox Liabø er taterfaglig skrivepedagog og dramatiker. Hun driver bedriften Rulleramp som har som formål å motivere mennesker til å utrykke seg skriftlig og formidle tekst på nye måter.

Rulleramp holder skriveverksted, foredrag og
produserer kunstopplevelser. Rulleramp har siden 2003 deltatt i DKS med ulike prosjekter innen litteratur og teater.

Elevorientering

Tips for å vise venner mer respekt:
  • Vær ærlig og vis at du er til å stole på.
  • Respekter valg de tar. Du kan selvfølgelig være uenig, men anerkjenn at det er deres valg.
  • Vis interesse. Lytt til det de har å si, og still gjerne spørsmål.
  • Bruk tid på vennene dine, og vær der for dem hvis de trenger det.
  • Se an omgangstonen. Noen tåler godt at man tuller med dem, mens andre kan oppfatte det som erting eller mobbing. Forsøk å være bevisst på hvordan ulike venner takler ulike ting.
  • Viser DU respekt for de rundt deg?

Les mer på www.ung.no.

Publikumskommentarer